วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กองทุนหมู่บ้านตาลชุม


กองทุนหมู่บ้านตาลชุม หมู่ที่ 1 ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่านวิสัยทัศน์
1.ขจัดความยากจน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพและประชาธิปไตยพื้นฐาน
อุดมการณ์การทำงาน
เสียสละ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เห็นแก่ตัว